Journal Radioengineering №3 for 2012 year
Evolution of Computer Aided Design
V.P. Koryachko, S.V. Skvortsov, A.I. Taganov, A.P. Shibanov
97-103
103-108
109-113
Computer Automation of Digital Probing Technologies Metrological Test
E.M. Proshin, A.M. Abramov, A.G. Borisov, S.G. Gurzhin, M.B. Kaplan, G.A. Sadovskiy, A.V. Shulyakov
115-123
123-128
Experimental Determination Static Error ADC
G.A. Sadovskiy, A.M. Abramov, A.G. Borisov
128-133
133-137
System of Chronomagnetotherapeutic Array with 3D-Control
V.I. Zhulev, S.G. Gurzhin, V.G. Krjakov, E.M. Proshin, E.O. Putilin, V.M. Sahibgareev, N.S. Kharlamova
139-147
147-152
152-156
Investigation of the Opening of Magnetically Operated Contacts Disconnection at Electric Current
S.M. Karabanov, V.A. Korotchenko, V.I. Solovyev, Je.I. Sokolovskij, Zh.V. Solotenkova
159-165
Lock-in Threshold Evaluating to Counter Propagating Waves in the Ring Laser by Processing of Initial Quadrature Signals
M.V. Chirkin, S.Y. Alekseyev, М.V. Borisov, M.A. Zakharov, V.Yu. Mishin, D.A. Morozov, A.V. Molchanov
165-171
Temperature Field Smoothing Inside Strapdown Inertial Navigation System with Laser Gyros
A.I. Ulitenko, V.V. Klimakov, A.V. Molchanov, M.V. Chirkin
171-177