Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Technologies of Living Systems №3 - 2012 year.

N.N. Semenov, N.V. Lyubimova, N.E. Kushlinskii, M.R. Lichinitcer

3-7

V.V. Delektorskaya, G.Ju. Chemeris, P.V. Kononec, Ju.V. Bondarenko, I.B. Zborovskaya

8-13

O.A. Bocharova, R.V. Karpova, V.A. Ilyenko, E.V. Bocharov, I.V. Kazeev, A.Y. Baryshnikov

13-17

N.Yu. Anisimova, E.G. Gromova, L.S. Kuznetsova, K.S. Titov, A.K. Antonov, M.V. Kiselevsky

18-23

I.V. Boulytcheva, T.V. Pavlenko, A.N. Machson

24-28

L.E. Gaganov, I.A. Kazantseva, L.E. Gurevich, E.I. Ustinova

28-31

L.I. Korolenkova, E.V. Stepanova, V.D. Ermilova, A.Yu. Barishnikov, V.V. Bruzgin

32-37

S.B. Polikarpova, A.S. Ogerelev, A.T. Kokolishvili, N.I. Borovskaya

37-42

E.S. Gershtein, V.V. Prorokov, N.E. Kushlinsky

42-49

A.Yu. Nasarenko, О.М. Кuznetsova, E.Yu. Russo, U.R. Mаmеdov, Т.Т. Beresov

49-57

I.V. Kolyadina, I.V. Poddubnaya, C.J.H. van_de_Velde, P.J.K. Kuppen, G.J. Liefers, N.G. Dekker-Ensink, E. Bastiaannet, A. Sajet, E. de Kruijf, G.A. Frank, D.V. Komov, A.S. Ozhereliev, A.I. Karseladze, V.D. Ermilova, Y.V. Vishnevskaya, N.P. Makarenko, K.A. Teterin, S.M. Banov

57-64

65
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio